Energetické certifikáty budov

Ak potrebujete energetický certifikát ku kolaudačnému konaniu, k predaju vašej nehnuteľnosti alebo k programu zelená obnova – dotácia na obnovu staršieho rodinného domu.
Ste na správnom mieste.
Ponúkame Vám vypracovanie energetického certifikátu odborne, expresne a za rozumnú cenu.

Naša spoločnosť má dlhoročnú prax v oblasti stavebníctva. Od roku 2008 sme postupne naberali skúsenosti a odbornosť v každej oblasti stavebného procesu. Počnúc projekciou, rozpočtovaním, energetickými analýzami až po samotnú realizáciu a technický dozor počas výstavby. Výsledkom tohto úsilia je odborný tím expertov vytvorený v roku 2017 s cieľom spojiť všetky praktické skúsenosti a ponúknuť balík komplexných odborných služieb v sektore pozemných stavieb so zameraním na energetiku budov.

Energetická certifikácia budovy

⇨ 16 rokov praxe
⇨ počet zrealizovaných energetických certifikátov: 3329
⇨ vypracovanie energetického certifikátu online, odborne, expresne a za rozumnú cenu

– disponujeme odbornou spôsobilosťou a certifikátmi v nasledovných oblastiach –

Čo vlastne je energetická certifikácia a čo je jej výsledkom?

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy A až G. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov.
Výsledkom energetickej certifikácie je energetický certifikát. Je to osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii. Obsah energetického certifikátu stanovuje v § 7 zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) označenie prevádzkovateľa živnosti, resp. oprávnenej osoby v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a označenie registra, v ktorom je zapísaný, a číslo zápisu v ňom, a ak ide o právnickú osobu, aj právnu formu,
b) opis budovy a jej adresu v rozsahu obec, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo,
c) údaj o zaradení budovy do kategórie,
d) číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené pre jednotlivé miesta a spôsoby spotreby energie v budove a na úroveň tvorby emisií oxidu uhličitého v budove podľa technických noriem,
e) výsledky výpočtu,
f) opis technických a energetických charakteristík budovy a technického systému budovy a jej zatriedenie do energetickej triedy vrátane grafického vyjadrenia,
g) údaj o platnosti energetického certifikátu,
h) označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, a označenie menom, priezviskom, titulom a funkciou osoby, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby; ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb, uvedú sa všetky s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii,
i) vlastnoručné podpisy a odtlačok pečiatky osôb uvedených v písmene h),
j) údaj o ročnej spotrebe energie alebo o priemernej spotrebe energie za tri predchádzajúce roky,
k) údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti v percentách.
Prílohou energetického certifikátu je
a) opis nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, v technickom systéme budovy a v energetickom vybavení,
b) odporúčanie na nákladovo efektívne zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy alebo jej samostatnej časti, ak je dôvod na také zlepšenie v porovnaní s platnými požiadavkami na energetickú hospodárnosť budovy,
c) správa obsahujúca vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, čiastkové a konečné výsledky výpočtu a
d) energetický štítok: výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a f) až k).

Prečo a kedy potrebujem energetický certifikát?

Podľa zákona č. 555/2005 Z.z. energetický certifikát je povinný:

a) pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
b) pre budovy, v ktorých viac ako 250 mcelkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

Prípadne pre budovy významne obnovené prostredníctvom žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z prostriedkov EÚ.

Pre obnovené rodinné domy z programu zelená obnova (je potrebný energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu)

Pre ktoré budovy je potrebný energetický certifikát?

a) rodinné domy,
b) bytové domy,
c) administratívne budovy,
d) budovy škôl a školských zariadení,
e) budovy nemocníc,
f) budovy hotelov a reštaurácií,
g) športové haly a iné budovy určené na šport,
h) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
i) ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

Pre ktoré budovy nie je potrebný energetický certifikát?

a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
d) priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
e) bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Výrobné a skladové priestory nepotrebujú energetický certifikát len v prípade, ak ich súčasťou nie je aj administratívna časť. Napríklad: Ak sú súčasťou takých budov aj kancelárske priestory, tak tento priestor vyžaduje energetickú certifikáciu. To znamená, že ak je vo výrobnej hale napr. 15% administratívnych priestorov, tak tieto priestory potrebujú energetický certifikát.

Od čoho závisí akú energetickú triedu spĺňa moja budova ?

Podľa energetickej hospodárnosti sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried A až G. Každá energetická trieda je vyjadrená číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov z jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove vyjadrených čiastkovými energetickými triedami.

Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

a) charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania,
b) polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia,
c) vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie,
d) energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť,
e) prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie,
f) zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický príkon,
g) miestne pomery, najmä vplyv susedných budov,
h) pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie,
i) klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav,
j) fyzický stav budovy,
k) ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov.

Výpočet musí zohľadňovať vplyv denného osvetlenia a vplyv vysokoúčinných alternatívnych systémov, a to

a) aktívneho solárneho systému a ostatných vykurovacích systémov a elektrických systémov založených na obnoviteľných energetických zdrojoch,
b) elektriny a tepla vyrábaných v zdroji s kombinovanou výrobou,
c) diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia.

Ak ide o rodinné domy a bytové domy, výpočet nezohľadňuje vplyv faktorov uvedených v odseku 3 písm. f) a i).

Vyššie spomenuté faktory ovplyvňujú výpočet a ak je niečo z uvedeného nespĺňa požiadavky normy, vtedy to priamo ovplyvňuje zatriedenie budovy do energetickej triedy. Pri starších budovách postavených pred platnosťou zákona o Energetickej hospodárnosti budov sa často krát stene, že dosahujú nižšiu energetickú úroveň výstavby a tým aj horšie zatriedenie v rámci rozsahu energetických tried.

Podklady potrebné pre vypracovanie energetického certifikátu:

 1. Projektová dokumentácia stavby:
  • Architektonicko-stavebná časť – pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa, projektové energetické hodnotenie,
  • Informácie k zrealizovanej skladbe obalových konštrukcií objektu (obvodovej steny, strechy, podláh) a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov – výrobkov a ich hrúbky – rozmery),
  • špecifikácia otvorových konštrukcií – okná, dvere, garážové brány (typ výrobkov- materiál), špecifikácia zasklenia (súčiniteľ prechodu tepla „U“),
  • Vykurovanie – projekt vykurovania a termoregulácie,
  • Zdravotechnika – projekt zdravotechniky,
  • Elektroinštalácia a vetranie – klimatizácia (pri certifikácii rodinných domov a bytových domov nie sú potrebné),
 2. Špecifikácia iných zdrojov energie – napr. krb, solárne panely, a pod.,
 3. Fotografie objektu

Ak nemáte všetky potrebné informácie a podklady alebo si nie ste istý, pošlite nám čo máte. Po prijatí objednávky skontrolujeme vami zaslané podklady a v prípade nejasností alebo chýbajúcich informácií vás budeme kontaktovať.

Poďme na to!

Po vyplnení dotazníka sa dozviete odhad ceny energetického certifikátu budovy pre potreby kolaudácie alebo predaja: