Čo má obsahovať kvalitný energetický certifikát ku kolaudácii a ako má vyzerať?

Ak sa chystáte kolaudovať vašu nehnuteľnosť v súčinnosti s tým potrebujete energetický certifikát ako jeden s potrebných dokumentov ku kolaudačnému konaniu.

Čo vlastne má obsahovať kvalitne spracovaný energetický certifikát a ako má vyzerať sa dozviete v nasledujúcich kapitolách.

Obsah energetického certifikátu v zásade určuje zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe vyššie uvedeného zákona vo vašom energetickom certifikáte nájdete informácie uvedené nižšie.

Energetický certifikát obsahuje:

a) označenie prevádzkovateľa živnosti, resp. oprávnenej osoby v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a označenie registra, v ktorom je zapísaný, a číslo zápisu v ňom, a ak ide o právnickú osobu, aj právnu formu,

b) opis budovy a jej adresu v rozsahu obec, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo,

c) údaj o zaradení budovy do kategórie,

d) číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené pre jednotlivé miesta a spôsoby spotreby energie v budove a na úroveň tvorby emisií oxidu uhličitého v budove podľa technických noriem,

e) výsledky výpočtu,

f) opis technických a energetických charakteristík budovy a technického systému budovy a jej zatriedenie do energetickej triedy vrátane grafického vyjadrenia,

g) údaj o platnosti energetického certifikátu,

h) označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, a označenie menom, priezviskom, titulom a funkciou osoby, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby; ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb, uvedú sa všetky s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii,

i) vlastnoručné podpisy a odtlačok pečiatky osôb uvedených v písmene h),

j) údaj o ročnej spotrebe energie alebo o priemernej spotrebe energie za tri predchádzajúce roky,

k) údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti v percentách.

Prílohou energetického certifikátu je:

a) opis nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, v technickom systéme budovy a v energetickom vybavení,

b) odporúčanie na nákladovo efektívne zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy alebo jej samostatnej časti, ak je dôvod na také zlepšenie v porovnaní s platnými požiadavkami na energetickú hospodárnosť budovy,

c) správa obsahujúca vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, čiastkové a konečné výsledky výpočtu a

d) energetický štítok: výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a f) až k).

Ako má energetický certifikát vyzerať v zásade určuje príloha č. 5 vyhlášky 35/2020 Z. z.. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z. 

Štandardne energetický certifikát pozostáva z 8 strán. Na základe vyššie uvedenej vyhlášky by váš energetický certifikát mal obsahovať jednotlivé strany podľa nasledovného vzoru.

Vzor energetického certifikátu:

Ďalej súčasťou energetického certifikátu sú aj prílohy v podobe správy k energetickému certifikátu a energetický štítok.

Čo má správa k energetickému certifikátu obsahovať v zásade určuje podrobne príloha č. 4 vyhlášky 35/2020 Z. z.. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z. 

Správa (príloha k energetickému certifikátu):

Správa k energetickému certifikátu podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona 555/2005 obsahuje najmä tieto údaje:

a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo),

b) účel energetického hodnotenia podľa § 8 ods. 1 zákona,

c) odkazy na použité technické normy alebo na iné obdobné technické špecifikácie,

d) určenie kategórie budovy, zdôvodnenie uvažovania alebo zanedbania priestorov s iným účelom používania (pri zmiešanom účele užívania určenie podielu jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy),

e) opis budovy (pri bytovom dome navrhovanom na obnovu určenie typu, konštrukčného systému alebo stavebnej sústavy pôvodného riešenia) a jej stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií,

f) určenie polohy budovy a klimatických podmienok,

g) opis technických systémov (vykurovania, vetrania, chladenia, prípravy teplej vody a osvetlenia, spätného využívania tepelných strát alebo ziskov, využitie automatizácie a riadenia, využitie obnoviteľných zdrojov) podľa rozsahu energetického hodnotenia,

h) vstupné údaje energetického hodnotenia; všetky vstupné údaje sa majú uviesť a potvrdiť, napr. odkazom na medzinárodné normy alebo národné technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto medzinárodným technickým normám alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov,

i) informáciu o použitých rozmeroch, o výpočte celkovej podlahovej plochy,

j) špecifikáciu rozdelenia budovy na teplotné zóny, a ak sú, určenie miestností v každej zóne; poznámku o použitej metóde, či sa použila mesačná, hodinová, prípadne sezónna metóda (zdôvodnenie jej použitia), určenie časového obdobia a intervalu výpočtu,

k) potreba tepla na vykurovanie a chladenie (ak sa posudzovalo),

l) potreba energie pre jednotlivé miesta spotreby a celková potreba energie budovy,

m) dodaná energia (podľa jednotlivých energetických nosičov),

n) odvádzaná energia (podľa jednotlivých energetických nosičov),

o) energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená na mieste,

p) straty pri distribúcii mimo hranice budovy,

q) účinnosti zdrojov energie/účinnosti výroby tepla, údaje o obnoviteľných zdrojoch,

r) prepočítavacie faktory primárnej energie a emisií oxidu uhličitého pre jednotlivé energetické nosiče,

s) primárna energia,

t) podiel obnoviteľných zdrojov,

u) emisie oxidu uhličitého.

Ako má energetický štítok vyzerať v zásade určuje podrobne príloha č. 6 vyhlášky 35/2020 Z. z.. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z. 

Vzor energetického štítku (príloha k energetickému certifikátu):

Energetický štítok je totožný s prvou stranou energetického certifikátu. Ide o výňatok, ktorý obsahuje prehľad výsledkov z energetickej certifikácie budovy. 

Energetický štítok obsahuje nasledovné informácie:

  1. evidenčné číslo energetického certifikátu (energetického štítku) pridelí ministerstvo,

a) evidenčné číslo odborne spôsobilej osoby na tepelnú ochranu budov pridelí Slovenská komora stavebných inžinierov;

b) skratka pre energetický certifikát (EC) alebo energetický štítok (EŠ);

c) kategória budovy,

d) účel spracovania energetického certifikátu.

  1. názov budovy, ulica a orientačné číslo, obec,

a) názov budovy: uvedie sa účel, prípadne pomenovanie,

b) uvedie sa názov ulice alebo námestia s orientačným číslom,

c) uvedie sa názov obce takto.

  1. ak ide o budovu so zmiešaným účelom užívania, uvedú sa kategórie a percentuálny podiel jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy. Ak je budova využívaná iba na jeden účel, uvedie sa kategória budovy a číslo 100 %, 
  2. účel spracovania energetického certifikátu budovy, 
  3. obrázok pohľadu od verejnej komunikácie na budovu v čase vykonania prehliadky, ktorá bola podkladom na spracovanie energetického certifikátu budovy,
  4. celková podlahová plocha budovy určená v m2 z nameraných vonkajších rozmerov budovy,
  5. rok kolaudácie budovy; uvedie sa rok odovzdania budovy do užívania, 

8. rok vykonanej významnej obnovy v predchádzajúcom období,

9. označenie energetickej triedy A – G podľa miesta spotreby vyplývajúce z porovnania potreby energie podľa miesta spotreby (súčet všetkých nosičov energie pre miesto spotreby) s príslušnou škálou v prílohe č. 3 vyhlášky 35/2020 (364/2012),

a) pre rodinné domy a bytové domy sa vyznačí miesto spotreby na vykurovanie a na prípravu teplej vody,

b) pre nebytové budovy sa vyznačia všetky miesta spotreby energie,

c) pre nebytové budovy bez chladenia alebo bez vetrania sa miesto spotreby nevyznačí, 

10. kategória budovy: uvedie sa poradové číslo a pomenovanie kategórie,

11. ak je predmetom energetickej certifikácie verejná budova, táto skutočnosť sa vyznačí, 

12. celkovú potrebu energie budovy (výsledok výpočtu energetickej hospodárnosti budovy ako súčet potreby energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby v budove. Určená hodnota celkovej potreby energie budovy sa porovná so škálou energetických tried A – G podľa prílohy č. 3 vyhlášky 35/2020 (364/2012) a výsledok sa vyznačí vo farebnom poli s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti budovy v úrovni príslušnej triedy farebnej škály), 

13. globálny ukazovateľ – primárna energia (výsledok výpočtu energetickej hospodárnosti budovy. Určená hodnota primárnej energie sa porovná so škálou energetických tried A0 – G podľa prílohy č. 3 vyhlášky 35/2020 (364/2012) a výsledok sa vyznačí vo farebnom poli s označením príslušnej triedy energetickej hospodárnosti v úrovni príslušnej triedy farebnej škály), 

14. ak vplyvom obnoviteľných zdrojov na mieste je energia odvádzaná alebo uskladňovaná, vyznačí sa vo farebnom poli primárnej energie podtrieda A0+,

15. spôsob energetického hodnotenia. (normalizované energetické hodnotenie alebo prevádzkové energetické hodnotenie), 

16. referenčnú hodnotu fondu budov Rr (hodnota hornej hranice energetickej triedy B patriaca kategórii budovy podľa zaradenia budovy; pre kategóriu ostatné budovy hodnota podľa kategórie, ktorá je spôsobom užívania najbližšie pre hodnotenú budovu; pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa uvedie hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania častí budovy), 

17. typickú požiadavku Rs (hodnota hornej hranice triedy D patriaca kategórii budovy podľa zaradenia budovy; pre kategóriu ostatné budovy hodnota podľa kategórie, ktorá je spôsobom užívania najbližšie pre hodnotenú budovu; pre budovy so zmiešaným účelom užívania sa uvedie hodnota určená z výpočtu pomocou váženého priemeru podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania prislúchajúcich častiam budovy), 

18. nameranú spotrebu energie na vykurovanie za predchádzajúce tri roky a priemerná spotreba energie na vykurovanie za toto obdobie. (pre významne obnovované existujúce budovy, predávané alebo prenajímané), 

19. podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenej na mieste podľa technickej správy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie, 

20. obnoviteľné zdroje energie na výrobu tepla na vykurovanie a chladenie, na prípravu teplej vody a spôsob výroby elektrickej energie. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *